Olejomalba: GALERIE: Obrazy Sean Cheethamovy Postavy